ESOLL sp. z o.o.  Ul. Główna 78, 05-650 Chynów tel +48 661 51 08 fax 48 661 50 20 wew. 33 biuro@esoll.pl

NASZE PRODUKTY:

  • Dla farmacji
  • Do kosmetyków
  • Dla przemysłu spożywczego
  • Dla chemii gospodarczej

Copyrights Esoll; Created by 2Sides.pl with WebWave CMS

  • Do farb i lakierów
  • Dla poligrafii

Ustawa z 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym

Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) skład podatkowy — miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane — z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego;
11) podmiot prowadzący skład podatkowy — podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

SKŁAD PODATKOWY

Wyróżnili nas

skład podatkowy

PL 44400062305

DE

PRODUCENT ROZCIEŃCZALNIKÓW

NA BAZIE ETANOLU

ENG