Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Esoll sp. z o.o.

ESOLL sp. z o.o.  Ul. Główna 78, 05-650 Chynów tel +48 661 51 08 fax 48 661 50 20 wew. 33 biuro@esoll.pl

NASZE PRODUKTY:

  • Dla farmacji
  • Do kosmetyków
  • Dla przemysłu spożywczego
  • Dla chemii gospodarczej

Copyrights Esoll; Created by 2Sides.pl with WebWave CMS

  • Do farb i lakierów
  • Dla poligrafii

skład podatkowy

PL 44400062305

DE

PRODUCENT ROZCIEŃCZALNIKÓW

NA BAZIE ETANOLU

ENG

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO), informujemy, że 


1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Esoll sp. z o.o. z siedzibą w Chynowie przy ul. Głównej 78, adres e-mail: biuro@esoll.pl, zwany dalej Administratorem. 


2.    Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane dla następujących celów:
a)    na potrzeby zawarcia oraz realizacji umów (nawiązania współpracy, weryfikacji kredytowej, zawarcia umowy oraz wszelkich innych stosowanych operacji służących osiągnięciu tych celów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c)    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, dokonywanie analiz oraz planowania biznesowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania transakcji zakupu /  sprzedaży. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy (m.in. realizację dostawy, odbiór dostawy, prowadzenie rozliczeń). Odmowa podania tych informacji skutkowałaby niemożnością zawarcia umowy i kontynuowania współpracy.

 

4.    Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Esoll sp. z o.o., jak też innym podmiotom na zasadzie zleconych usług, przede wszystkim świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, a także Partnerom biznesowym zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również udostępniane bankom, instytucjom kredytowym w celu zarządzania płatnościami oraz  ubezpieczycielom w zakresie objęcia ubezpieczeniem.

 

5.    Esoll sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy, a także przez okresy uregulowane w ustawie o rachunkowości, tj. przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy, o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami, jak również w celach analityki oraz planowania biznesowego.

 

6.    Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyróżnili nas